Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.neofresh.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren onze Algemene voorwaarden.

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid in acht werd genomen kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie compleet, actueel, volledig juist en/of vrij van technische of tekstuele fouten is.  Er wordt wat dat betreft dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door de beschikbaar gestelde informatie evenmin ten gevolge van toegang en gebruik van deze website.

De aangeboden informatie op www.neofresh.nl, inclusief de tekst van de disclaimer en van de privacy verklaring, kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Indien op onze website hyperlinks naar internetsites van derden worden weergegeven is het gebruik daarvan volledig voor eigen risico van degene die gebruik maakt van een dergelijke hyperlink.

Er wordt wat dat betreft geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud, de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op internetsites die door middel van een hyperlink kunnen worden bezocht.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.